Mazurskie Tropy

Witamy na stronie rajdu "Mazurskie Tropy"
Zapraszamy wszystkich (niezależnie od wieku, kondycji, doświadczenia ) na pieszą i rowerową imprezę na orientację, która odbędzie się w  dniach 14-16 czerwca na Warmii i Mazurach.


Regulamin

 

1.             Cele rajdu

"Mazurskie Tropy" są imprezą o charakterze sportowo-turystycznym. Celami imprezy są:

-           sprawdzenie własnych możliwości psychicznych i fizycznych,

-           popularyzacja sportu oraz imprez na orientację jako sposobu   spędzania wolnego czasu,

-           pokazanie walorów krajoznawczych Warmii i Mazur,

-           wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez o takim charakterze,

-           potwierdzenie w praktyce własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i  kompasem.

 

 2.             Organizator

Organizatorem imprezy jest Studencki Klub Górski przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Stowarzyszenie *Tropy*.

Strona internetowa rajdu www.tropy.net

 

3.             Zespół organizacyjny

Kierownik zawodów:                     Anna Skompska

Sędzia główny:                        Krzysztof Mierzwicki

Budowniczy trasy rowerowej:       Piotr Buciak

Budowniczy trasy pieszej:            Piotr Kwitowski

4.             Termin i miejsce rajdu

Impreza odbędzie się w dniach 14 -16 czerwca 2013 na Warmii i Mazurach.

Baza zawodów: Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej, ul. Północna 14, Barczewo.

 5.             Kategorie startowe i limity czasu

W ramach rajdu zostaną przeprowadzone następujące konkurencje:

- TR 130 - trasa rowerowa o długości około 130 km, limit czasu 12 h

- TR 50 -   trasa rowerowa o długości około 50 km, limit czasu 7 h

- TP 50 -   trasa piesza o długości 50 km, limit czasu 13 h

Długości tras są liczone wzdłuż przejezdnych/ przebieżnych elementów liniowych istniejących na mapie.

 6.             Klasyfikacja w Pucharze Polski

Trasa piesza (TP 50) Mazurskich Tropów zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację na dystansie 50 km.

Trasa rowerowa (TR 130) Mazurskich Tropów zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację.

 7.             Zasady współzawodnictwa

Zadaniem uczestniczących w zawodach będzie pokonanie trasy wyznaczonej w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK) i zaznaczonych na mapie w jak najkrótszym czasie. Droga pomiędzy nimi jest dowolna, a jej wybór należy do uczestników.

Punkty kontrolne (PK) oznaczone będą biało - czerwonymi lampionami

Lokalizacja punktów kontrolnych oznaczona będzie na mapach rozdanych uczestnikom przed startem

Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej

W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wpisać na karcie startowej "brak PK", zebrać konfetti leżące na ziemi pod PK. Zaleca się  także wykonać zdjęcie punktu kontrolnego oraz kontakt telefoniczny z  Organizatorem.

Każdy z zawodników powinien odwiedzić punkt kontrolny osobiście

Komunikat techniczny na temat szczegółów będzie opublikowany na stronie  www.tropy.net najpóźniej 31.05.2013 r.

 

8.             Zasady klasyfikacji

Na trasach rowerowej TR 130 i pieszej TP 50 prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na trzy kategorie: kobiet, mężczyzn i open, na trasie rowerowej TR 50  prowadzona będzie tylko klasyfikacja open.

Aby zostać sklasyfikowanym w rajdzie na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK.

Za każdy prawidłowo potwierdzony PK uczestnik lub zespół otrzymują po 1 punkcie przeliczeniowym.

O kolejności w klasyfikacji maratonu decyduje:

-           W pierwszej kolejności liczba prawidłowo zaliczonych Punktów Kontrolnych (PK),

-            W przypadku równej liczby PK * czas pokonania trasy.

Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy.

Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, będą się poruszali po drogach wyłączonych z rajdu, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę.

 9.             Wyposażenie zalecane

 Uczestnik TP powinien posiadać:

-               długopis,

-               kompas,

-               zegarek,

-               telefon komórkowy z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu.

-               odzież chroniąca przed zimnem i deszczem.

 Uczestnik TR powinien posiadać:

-               długopis,

-               sprawny rower (wyposażony w lampki),

-               podstawowy zestaw naprawczy (zapasowa dętka lub łatki, pompkę).

-               sztywny kask,

-       oświetlenie na przód i tył

-               kompas,

-               mapnik rowerowy,

-               telefon komórkowy z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu.

-               odzież chroniąca przed zimnem i deszczem.

 10.          Mapy

Rajd będzie odbywać się na mapach dostarczonych przez organizatora w skali
1: 50 000. Zabrania się używania innych map.

 

11.          Uczestnictwo i zgłoszenia

 Uczestnikiem może być osoba, która:

-           Wypełni formularz dostępny na stronie http://www.tropy.net/index.php/zgloszenia lub w sekretariacie Rajdu

-           Podpisze oświadczenie o udziale w rajdzie na własną odpowiedzialność

-           Dokona opłaty startowej  - przelewem na konto Organizatora lub w gotówce w bazie rajdu

 

Osoby w wieku 16-18 lat będą musiały przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie

Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane będą wziąć udział w rajdzie pod opieką osoby pow. 21 roku życia

Zgłoszenia na zawody do dnia 13.06.2013 można dokonać poprzez formularz na stronie internetowej zawodów. Po tym terminie można się zgłosić na starcie zawodów. Nie gwarantujemy pełnych świadczeń po tym terminie.

Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora.

Oświadczenie o udziale w rajdzie na własną odpowiedzialność ma następującą treść:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

12.          Opłata startowa

Opłata za udział jednej osoby wynosi:

 - TP 50 do 31.05.2013 - 50 ;  po 31.05.2013 - 70 zł

-  TR 50 do 31.05.2013 - 50 ; po 31.05.2013 - 70 zł

-  TP 130 do 31.05.2013 - 60 ; po 31.05.2013 - 80 zł

Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:

Krzysztof Mierzwicki

96 1140 2004 0000 3102 4567 8925

 W tytule przelewu należy wpisać typ trasy oraz imię i nazwisko/a np.

"TP50_Jan Kowalski"

W przypadku rezygnacji lub zmiany trasy prosimy o kontakt na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

W przypadku wpłaty przelewem po 11 czerwca, prosimy o wzięcie ze sobą wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu.

Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji uczestnika, niezależnie od przyczyn rezygnacji. Zwrot kwoty przysługuje w przypadku odwołania rajdu przez organizatora, przed rozpoczęciem rajdu.

13.          Program rajdu

Piątek 14 czerwca 2013

-               od 16.00 przyjmowanie uczestników w bazie rajdu;

-               16.00 - 00.00 praca sekretariatu rajdu;

-               00.00 - świt: cisza nocna 

Sobota 15 czerwca 2013

-               6.30 - praca sekretariatu rajdu;

-               8.10 - odprawa techniczna TP 50

-               8.30 - start trasy pieszej TP 50

-               8.40 - odprawa techniczna rowerowej TR 130

-               9.00 - start rowerowej TR 130

-               9.40 - odprawa trasy rowerowej TR 50

-               10.00 - start rowerowej TR 50

-               17.00 - koniec limitu trasy rowerowej TR 50

-               21.00 - koniec limitu trasy rowerowej TR 130

-               21.30 - koniec limitu trasy pieszej TP 50

-        22.00 - wręczenie nagród i zakończenie imprezy

 Niedziela 16 czerwca 2013

            -          Opuszczenie bazy zawodów do godz. 10.00

 14.          Świadczenia startowe

 W ramach wpisowego organizator zapewnia:

-           2 noclegi w bazie maratonu (warunki turystyczne * nocleg na podłodze),

-           kartę startową oraz numer startowy,

-           mapę z zaznaczonymi punktami

-     dostęp do pryszniców i toalet w bazie rajdu,

-           bufet na wskazanych przez organizatora PK,

-           ciepły posiłek po zakończeniu maratonu (dwudaniowy obiad),

-           wrzątek do celów spożywczych,

-           nagrody za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach,

-           nagrody losowane spośród wszystkich uczestników.

 15.          Postanowienia końcow

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.

Obowiązuje bezwzględny zakaz pomocy osób trzecich, w tym korzystania z jakichkolwiek środków transportu (z wyjątkiem roweru na trasie TR).

Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach oraz na wskazanych przez organizatora PK.

Organizatorzy zapewniają możliwość odpłatnego transportu osób, które zrezygnowały z dalszego udziału w maratonie.

Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje zgłoszenie organizatorom zakończenia udziału w maratonie nie później niż dwie godziny po zakończeniu limitu czasu dla trasy na której startuje,  w jeden z poniższych sposobów:

-           poprzez zameldowanie się na mecie maratonu,

-           telefonicznie sędziemu głównemu (numer telefonu będzie podany na  mapie).

 

W przypadku braku zgłoszenia zakończeniu udziału do wyznaczonej godziny  wszczęta zostaje akcja poszukiwawcza, której koszty w razie braku uzasadnienia celowości, ponosi uczestnik.

Za szkody wyrządzone przez uczestników, a także wobec uczestników przez osoby trzecie, organizator nie odpowiada.

Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.

Na zawodach obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu lub jazdy  rowerem innym uczestnikom zawodów, wprowadzanie ich w błąd, a w  szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz  zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi  wykluczeniem z udziału w maratonie.

Używanie odbiorników GPS podczas trwania Rajdów na trasach na orientację dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie odbiorników GPS jako pomoc przy nawigacji będzie karane dyskwalifikacją.

Ewentualne protesty można składać wyłącznie drogą mailowa przez 7 dni od daty zakończenia zawodów.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w bazie rajdu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy zawodów.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach  spornych decyzja organizatorów jest decyzja ostateczna.

Wszyscy uczestnicy maratonu wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku oraz  ich imienia i nazwiska w relacjach z maratonu zamieszczanych w mediach oraz  materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają  zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby Organizatora jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z  dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.

Nieprzestrzeganie regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika

 

 

 

 

Sponsorzy

 

 

 

Partnerzy

 

Patroni Medialni

 

 

 

 

 

Polecamy